Evènements

 • Kanner-Schwammcoursen

  Créé
  -
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Piscine vum Institut St. Joseph Betzder
  Organisateur :
  APE / Elterevereenegung Betzder
  Tel. :

  Kanner-Schwammcoursen, fir Kanner vu 5 Joer un, 100€ 10 Coursen all Dënschdes ausser an der Schoulvakanz 17h Ufänger 18h Opbaukurs Lire plus

 • Widdebiergtreff am Juli

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Iewecht Bowéngs, Roodt/Syr
  Organisateur :
  Widdebierger 50+
  Tel. :

  Lire plus

 • Schoulfest vun der Grondschoul

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Schoulcampus Rued-Sir
  Organisateur :
  Elterevereenegung Betzder
  Tel. :

  Lire plus

 • Jardin Communautaire "E GAART OP HAARD" - journée d'action

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  croisement rue Hierdegaard / Op der Haard
  Organisateur :
  Adm. Communale
  Tel. :

  Lire plus

 • Summerfest

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Culturel Mensdorf
  Organisateur :
  Chorale Mixte Ste Cécile Menster
  Tel. :

  Lire plus

 • Ofschloss-Iessen

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Relais du Château Betzder
  Organisateur :
  WiddeBierger 50+
  Tel. :

  Lire plus

 • Gesondheetswoch

  Créé
  -
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Divers
  Organisateur :
  CLUB SENIOR An der Loupescht
  Tel. :

  Lire plus

 • Hämmelsmarsch

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Roodt/Syre
  Organisateur :
  Chorale Ste. Cécile Roodt/Syre
  Tel. :

  Lire plus

 • Porte Ouverte

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Syrkus Roodt/Syre
  Organisateur :
  Sapeurs-Pompiers Mensdorf
  Tel. :

  Lire plus