Actualité

ANNULATION
de l’action
«AALT GEZEI»

 

Wéinst der Kris: ANNULATIOUN vun der „AKTIOUN AALT GEZEI - Stroosse-Kleedersammlung“ vum 24.-26. September 2020 (vun der „Kolping asbl“ & „Jongenheem asbl“).

D’Bierger kënnen hir al Kleeder weiderhin d’ganzt Joer iwwer an den Aalkleeder-Containeren zu Bierg bei der Gemeng, Parking Visiteurs ofginn.


Suite à la crise sanitaire : ANNULATION de l’action «AALT GEZEI»
(collecte porte-à-porte des vieux vêtements) du 24-26 septembre 2020
.

Néanmoins, les citoyens auront toujours la possibilité de déposer leurs vieux vêtements emballés dans les conteneurs qui leur sont mis à disposition toute l’année au parking visiteur de l’administration communale à Berg.

 

Aperçu des conteneurs pour vieux vêtements dans la région de l’est:

https://www.kolping-luxembourg.lu/osten-de/