Agenda

novembre 2015
   
Catégorie:
7 nov.
- défilé de mode - démonstration de dans africaine - restauration
8 nov.
Événements gourmands
mam Gaart an Heem Menster
12 nov.
Expositions
Durée de l'exposition: 12-15 novembre 2015
14 nov.
mat der Chorale vu Rued-Sir.
15 nov.
Eng schéin an al Traditioun, déi am Syrkus erëm soll opliewen!
Divers
Spillnomëtteg fir Grouss a Kléng !
19 nov.
Conférences & Réunions
Den Här Fernand Lepage, Premier Conseiller de Direction vun der CNAP (Caisse Nationale d’Assurance Pension) huet sech bereet erkläert, fir d’Bierger aus der Gemeng Betzder iwwer d’Pensiounen z’informéieren an duerno hir Froen ze beäntweren.
M. Fernand Lepage, Premier Conseiller de Direction auprès de la CNAP (Caisse Nationale d’Assurance Pension), donnera des informations aux citoyens de la commune de Betzdorf en matière d’assurance pensions et répondra à vos questions. (Traduction simultanée assurée)
21 nov.
Événements gourmands
mam Gaart an Heem vun Ouljen
22 nov.
Sports
vum Dësch-Tennis Rued-Sir
27 nov.
Événements gourmands
an der Buvette vum Fussballsterrain
29 nov.
Événements gourmands
mat der Chorale Ste Cécile an de Guiden a Scoute vu Rued-Sir
Divers
mat der Ouljer Musek
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf