Agenda

juin 2016
   
Catégorie:
3 juin
Divers
mam Gaart an Heem Menster
4 juin
am Kader vun der Aktioun "72 h Bénévolat"
Fêtes & Marchés
Dat Fest vu Bierg!
5 juin
Fêtes & Marchés, Événements gourmands
.
7 juin
Fêtes & Marchés, Divers
mat Mammendagsfeier
10 juin
Divers
mam Gaart an Heem Ouljen
11 juin
Concerts (classique/chant/jazz)
vun der Fanfare Menster an der Ouljer Musek
12 juin
Excursions
Besonneg fir Famillje mat Kanner! De Service forestier vum Revéier Fluessweiler bitt en Tour iwwert de Widdebierg mat verschidde Stänn a Spiller un. Op dësem Tour gëtt de Bësch, awer och aner Themen wéi d’Bedeitung vum Sandsteen fir d’Waasserversuergung, Déieren, Vullen, Fësch, Bëschaarbecht a nach vill aner Themen behandelt, respektiv „bespillt“. Umeldung bis den 3. Juni 2016 iwwer Tel. 621 202 190 oder per mail: thierry.diedenhofen@anf.etat.lu
18 juin
Fêtes & Marchés
Am grousse Sall vum Institut zu Betzder. Noperschaftsfest hunn.
19 juin
Fêtes & Marchés, Événements gourmands
.
Concerts (classique/chant/jazz)
de la Chorale mixte Ste Cécile Menster
23 juin
Réceptions & Cérémonies communales
Fête Nationale et Exposition "sans pesticides"
25 juin
Divers
Centre de Recyclage mobile + Second Hand Corner à Roodt/Syre
Sports
Am Joer 2012 ass d’Iddi opkomm, di al Traditioun vum Widdebierglaf, deen de Menster Club des Jeunes tëschent de Joren 1981 an 1993 organiséiert hat, nees opliewen ze loossen.
26 juin
Fêtes & Marchés
op der Ouljer Millen
30 juin
Réceptions & Cérémonies communales
A Präsenz vum Secrétaire d’État am Kulturministär, dem Här Guy Arendt.
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf