Agenda

avril 2016
   
Catégorie:
2 avr.
Fêtes & Marchés, Événements gourmands
avec spécialités africaines.
5 avr.
Divers
an der WiddeBierger-Stuff
9 avr.
Réceptions & Cérémonies communales
Action de plantation d'un arbre pour les nouveaux-nés. Baumpflanzaktion für die Neugeborenen.
10 avr.
Fêtes & Marchés, Événements gourmands
.
Concerts (classique/chant/jazz)
am Kader vu "Musek am Syrdall"
16 avr.
Concerts (classique/chant/jazz)
org. vu Musek am Syrdall
17 avr.
Concerts (classique/chant/jazz)
am Kader vum Festival Musek am Syrdall
22 avr.
Theater
mat Iessen um 19h00 an der Schmëtt
23 avr.
Divers, Expositions, Concerts (classique/chant/jazz)
Concert & Workshop & Expo
Divers
organiséiert vun der Elterevereenegung
24 avr.
Divers, Expositions, Concerts (classique/chant/jazz)
Concert & Workshop & Expo
Fêtes & Marchés, Événements gourmands
.
Concerts (classique/chant/jazz)
am Kader vum Festival Musek am Syrdall
Theater
mat Iessen um 19h30 an der Schmëtt.
29 avr.
Theater
mat Iessen um 19h00 an der Schmëtt.
Excursions
Traditionnell Excursioun mam Gemengebus
30 avr.
Theater
mat Iessen um 19h00 an der Schmëtt.
macommune.lu
© Administration Communale de Betzdorf